Klub Sportowy Unia Kalety - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • Trwają przygotowania do rundy wiosennej
  •        

Ostatnie spotkanie

Olimpia Huta Stara 0:0 Unia Kalety
2018-11-17, 13:00:00
    relacja »
oceny zawodników »

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Button

 

Logowanie

Statystyki drużyny

Statut

Uchwała nr 03/16/WZ Walnego Zgromadzenie Członków z dnia 09 września 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu Klubu Sportowego Unia w Kaletach.

 

Na podstawie §26, pkt 4 Statutu KS Unia Kalety ( uchwała 4/2008 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2008 roku z późniejszymi zmianami)

 

Walne Zgromadzenie Członków uchwala:

 

Statut Klubu Sportowego Unia w Kaletach

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

Stowarzyszenie zwane dalej Klubem nosi nazwę Klub Sportowy „Unia” w Kaletach.

Klub używa nazwy skróconej  KS Unia Kalety.

 

§ 2

Terenem działania Klubu jest miasto Kalety i teren Polski.

Siedzibą Klubu jest miasto Kalety.

 

§ 3

1. Klub podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności

gospodarczej Starosty Powiatu Tarnogórskiego i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r.

Nr 127, poz. 857), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z

2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

3. Klub może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania .

 

§ 4

Godłem Klubu jest tarcza w kolorze biało-niebieskim ze złotym napisem KS „Unia” Kalety.

Barwami Klubu są kolory: biały i niebieski.

 

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2

Cele i środki działania

 

§ 6

1. Celem klubu jest:

krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania

Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.

2. Klub realizuje swoje cele przez:

a) zapewnienie członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,

b) współpracę ze szkołami z terenu miasta Kalety i udostępnienie tym szkołom urządzeń i obiektów sportowych,

c) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,

d) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,

e) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych,

f) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu

g) zapewnienie warunków do uprawiania kultury fizycznej w postaci:

 funduszy, kadry trenerskiej, urządzeń i sprzętu sportowego, materiałów szkoleniowych oraz opieki medycznej.

 

 

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi

i państwowymi oraz stowarzyszeniami i związkami sportowymi.

 

§ 8

  1. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków,

sympatyków i wolontariuszy.

2. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę

wspierania statutowej działalności stowarzyszenia.

3. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

 

§ 9

Klub jest organizacją pożytku publicznego.

 

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Zwyczajnych

2. Wspierających

3. Honorowych

 

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju, jak

i za granicą, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną wpisani w rejestr członków Klubu na

podstawie uchwały Zarządu.

2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

3. Członkowie Klubu uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów Klubu i prawo

głosowania po ukończeniu 18 roku życia.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym, z biernym

i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z § 11 ust. 3 niniejszego statutu,

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub;

4. Korzystania z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji Klubu,

5. Korzystania z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu Klubu.

 

§ 13

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu,

zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową lub inną dla Klubu.

 

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach

Członków Klubu,

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

 

 

 

 

§ 15

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa zasłużone

szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na

wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem

biernego prawa wyborczego.

 

§ 16

Do obowiązków wszystkich członków Klubu należy:

1. Czynny udział w działalności Klubu,

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

3. Godne reprezentowanie Klubu,

4. Płacenie składek na zasadach przyjętych uchwałą Zarządu, za wyjątkiem członków honorowych.

 

§ 17

I. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu

2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu,

b) popełnienia czynu niegodnego członka klubu,

c) nieopłacanie składek członkowskich przez okres jednego roku,

d) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy z

nieuzasadnionych powodów,

3) rozwiązanie się Klubu.

II. Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się do

Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o

podjętej uchwale.

 

Rozdział 4

Władze Klubu

 

§ 18

1. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków Klubu,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 3 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w

zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.

3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykła większością głosów o ile postanowienia

statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 19

1. Walne Zebranie Członków klubu jest najwyższą władzą klubu i zwoływane jest przez

Zarząd Klubu.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd

raz na 3 lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy członków Zarządu – na podstawie uchwały Zarządu,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek 1/3 ogółu członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 3

miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których

zostało zwołane.

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co

najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie nie przerywa okresu kadencji władz Klubu.

 

§ 20

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

2) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Klubu,

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

5) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania się Klubu,

7) uchwalanie regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wyróżnień, nagród i kar,

8) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa tj.: zawieszenia w

prawach członka, skreślenia z listy członków Klubu oraz w sprawie zawieszenia

czynnościach członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu

10) nadanie tytułu Honorowego Członka Klubu

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej

60 % członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę

obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez

Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu przysługuje na mocy

niniejszego statutu.

 

§ 21

1. Zarząd klubu składa się z od 3 do 13 członków wybieranych przez Walne Zebranie

Członków Klubu. O liczbie członków Zarządu na daną kadencję decyduje uchwałą Walne

Zebranie Członków Klubu

2. Zarząd ze swojego składu wybiera Prezesa, Viceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone zadania.

3. Zarząd Klubu działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków

Klubu – jeżeli jest.

4. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

5. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 60% Członków

Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi i

Wiceprezesowi.

 

§ 22

  1. Całokształtem prac Zarządu kieruje Prezes, który równocześnie reprezentuje Zarząd na zewnątrz.

Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:

a/ bieżące działanie w imieniu Zarządu,

b/ zwoływanie zebrań Zarządu,

c/ przewodniczenie pracom i posiedzeniom Zarządu.

  1. Podczas nieobecności Prezesa, jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes.

 

§ 23

W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa spośród wybranych członków Zarządu, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania.

 

§ 24

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy

Walnymi Zebraniami Członków Klubu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

  1. powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych oraz komisji problemowych ,

 

 

5. przyjmowanie, zawieszanie i skreślanie członków, wymierzanie kar regulaminowych,

6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. składanie sprawozdań z działalności Klubu,

8. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

9. pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu

10. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,

11. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu nie zastrzeżonych do kompetencji innych

organów władzy.

 

§ 25

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach Zarządu, jeżeli nie wykonuje

przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób stracił zaufanie

członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd większością

60% głosów przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.

3. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków

Klubu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu.

 

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków

Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie

Członków Klubu – jeżeli jest.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,

określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz

stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu

Zarządowi,

4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć

Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować

nieprawidłowości w działaniu Klubu,

5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu,

względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia

niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

§ 27

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

 

§ 28

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje

przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie

członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja

Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2 uprawnionych do

głosowania.

3. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania

Członków Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu.

 

 

§ 29

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje

prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych

nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

 

§ 30

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. Zasady oraz

tryb przyznawania wyróżnień, nagród i kar określa regulamin opracowany przez Zarząd Klubu.

 

§ 31

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje –

zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, prawo wymierzania

następujących kar:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

4) skreślenie z listy członków Klubu.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do

Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 32

1. Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

1) składki członkowskie

2) darowizny i zapisy

3) dotacje

4) dochody z majątku

5) inne wpływy

 

§ 33

Dla ważności oświadczeń w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania

pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa

i dwóch upoważnionych Członków Zarządu.

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 34

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjęte większością

60% głosów przy obecności przynajmniej polowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 35

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków

Klubu podjętej większością 60% głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych

do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony

jego majątek.

           

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 36

  1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu i Zarządowi Klubu.
  2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi Klubu.
  3. Uchwały Walnego Zebrania zmieniające interpretację Zarządu są ostateczne i nie działają wstecz.

 

§ 37

Traci moc uchwała 4/2008 Walnego Zgromadzenia Członków KS Unia Kalety

z dnia 27 czerwca 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami:

uchwałą 08/11/WZ z dnia 12.01.2011r. i uchwałą 03/15/WZ z dnia 17.02.2015 r.

 

§ 38

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

Najbliższe spotkanie

mecz towarzyski
Unia Kalety   Śląsk Koszęcin
2019-02-02, 00:00:00

Reklama

Sklep

 

Wyniki

Ostatnia kolejka 17
Olimpia Huta Stara 0:0 Unia Kalety
Sparta Lubliniec 0:5 Warta Kamieńskie Młyny
Stradom Częstochowa 0:0 Piast Przyrów
KS Panki 6:0 Warta Mstów
Olimpia Truskolasy 6:2 Pogoń Kamyk
Znicz Kłobuck 8:0 Lotnik Kościelec
Gmina Kłomnice 3:4 Orzeł Psary/Babienica
Liswarta Krzepice 3:1 Amator Golce
MLKS Woźniki 3:1 Orzeł Kiedrzyn

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 18
Liswarta Krzepice - Unia Kalety
Orzeł Kiedrzyn - Warta Kamieńskie Młyny
Amator Golce - MLKS Woźniki
Olimpia Huta Stara - Orzeł Psary/Babienica
Gmina Kłomnice - Lotnik Kościelec
Znicz Kłobuck - Pogoń Kamyk
Olimpia Truskolasy - Warta Mstów
KS Panki - Piast Przyrów
Stradom Częstochowa - Sparta Lubliniec

Kalendarium

16

01-2019

środa

17

01-2019

czwartek

18

01-2019

piątek

19

01-2019

sobota

20

01-2019

niedziela

21

01-2019

pon.

22

01-2019

wtorek

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. KsUnia 89
2. pyndzel01 82
3. mildzik 72
4. ftb2user_1534599095. 69
5. ciacho92 56
6. Bambino6 26
7. niumen 7
8. ftb2user_1510781649. 4
9. UniaKalety 1

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 336, wczoraj: 320
ogółem: 742 358

statystyki szczegółowe